Πολιτική Απορρήτου

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η κοινοπραξία EuSleep (αποτελούμενη από τους φορείς Oxycare, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, LIME TECHNOLOGY IKE) με email: info@eusleep.gr και δικτυακό τόπο www.eusleep.gr σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 1. H κοινοπραξία EuSleep συλλέγει και χρησιμοποιεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.
 2. Η κοινοπραξία EuSleep τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται τα εξής: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, ύψος, βάρος, κατάσταση ή μη καπνιστή, e-mail, διεύθυνση χρήστη, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.
 3. Η κοινοπραξία EuSleep τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
 4. Ως χρήστης αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλειπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
  • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, η κοινοπραξία EuSleep οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα, είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας, είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως η κοινοπραξία EuSleep να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.
 5. Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η κοινοπραξία EuSleep θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για την οργάνωση επίσκεψης στο εργαστήριο Μελέτης Ύπνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
  • Ενημέρωση για θέματα υγείας σας. (Εάν δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η κοινοπραξία EuSleep δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση προστασίας ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή τρίτων ή υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος).
  • Ανάλυση ανωνυμοποιημένων δεδομένων για την προώθηση της ιατρικής έρευνας στον τομέα της υπνικής άπνοιας.